Home / Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu” jest firma spółka pod nazwą L&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańska 27, KRS 0000270201, adres e-mail na potrzeby Konkursu: bydgoszczkonkurs@gmail.com
 2. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 KC, w którym przez publiczne ogłoszenie Organizator przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez Kapitułę Konkursu oraz zapewnia, że do czasu rozstrzygnięcia Konkursu niemożliwe będzie zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.
 3. Ocenę prac konkursowych i wyłonienie laureatów Konkursu przeprowadza Kapituła Konkursu.
 4. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski.
 5. Używane w dalszej części Regulaminu określenie „Uczestnik” dotyczy zarówno osób indywidualnych, jak i zespołów biorących udział w Konkursie.
 6. W Konkursie mogą brać osoby indywidualne lub zespoły maksymalnie 3- osobowe spełniające następujące warunki: pełnoletnie, będące studentami I lub II stopnia studiów na kierunku budownictwo, architektura, lub architektura i urbanistyka, uczelni państwowych lub prywatnych oraz absolwenci tych studiów niezależnie od miejsca zatrudnienia.
 7. Prace konkursowe mogą przesyłać osoby, o których mowa w pkt. 6 pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w wyznaczonym terminie.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

B. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. 1. Przedmiotem konkursu jest oferta na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej o przeznaczeniu hotelowym z funkcjami usługowymi oraz parkingiem w granicach objętych opracowaniem konkursowym.
 2. 2. Celem Konkursu jest wybranie najlepszych prac projektowych. Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu, wyłania Laureatów, których prace najlepiej wypełniają zadania konkursowe oraz cechują się interesującą koncepcją, oryginalnym lub innowacyjnym podejściem , a także zachowują wytyczne wskazane w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

  Celem konkursu jest uzyskanie:
  1. najlepszej propozycji koncepcji projektowej w powiązaniu z obszarem otaczającym,
  2. optymalnych rozwiązań (koncepcja obiektu powinna być zaprojektowana w sposób realny do wykonania, powinna być dostosowana do standardów w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy)
  3. optymalnej powierzchni użytkowej związanej z funkcją budynku

C. PRACE KONKURSOWE

 1. Przez prace konkursowe rozumie się nadesłanie na Konkurs koncepcji projektowych będących autorską odpowiedzią Uczestników na zadania konkursowe.
 2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki formalne:
  1. jej wyłącznym autorem jest Uczestnik Konkursu;
  2. nie może naruszać praw autorskich i pokrewnych osób trzecich. W przypadku ujawnienia naruszenia tych praw Uczestnik zobowiązany będzie zwrócić Organizatorowi otrzymaną nagrodę oraz jest odpowiedzialny za wszelką szkodę wyrządzoną Organizatorowi tym, że Organizator wykorzystał pracę konkursową
 3. Forma opracowania prac konkursowych:
  1. plansza wydrukowana na papierze kredowym w formacie B1: Wizualizacja koncepcji obiektu handlowo-biurowo-hotelowego w otoczeniu Bydgoskiego Śródmieścia,
  2. plansza wydrukowana na papierze kredowym w formacie B1: koncepcja projektowanego obiektu handlowo-biurowo-hotelowego, schemat rzutu kondygnacji w skali 1:200
  3. plansza wydrukowana na papierze kredowym w formacie B1: wizualizacje wnętrza obiektu handlowo-biurowo-hotelowego,opis inwestycji Projekt należy zapakować w tubę tekturową, szczelnie zamkniętą, podpisaną kodem uzyskanym w czasie wypełniania formularza kontaktowego i wysłać na adres: L&P Sp. z o.o. ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz
  4. prace konkursowe należy opracować w całości w języku polskim.

D. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. rejestracja w wyznaczonym terminie poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego; link do formularza dostępny jest na stronie internetowej https://www.bydgoszczkonkurs.pl/formularz-zgloszeniowy.html
  2. po wypełnieniu formularza kontaktowego, Uczestnik otrzymuje 4 cyfrowy kod zapewniający anonimowość, którym podpisze nadesłaną pracę
  3. przesłanie w wyznaczonym terminie pracy konkursowej za pomocą tuby tekturowej, która musi być szczelnie zamknięta i podpisana kodem uzyskanym w czasie wypełniania formularza kontaktowego na adres: L&P Sp. z o.o., ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz
  4. prace nie spełniające wymogów określonych w punkcie A oraz C regulaminu konkursu, nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem prac do Konkursu.
  5. po przekazaniu prac konkursowych zgodnie z regulaminiem Uczestnik otrzyma maila potwierdzającego zakwalifikowanie.
 2. Autorzy prac konkursowej nagrodzonych przeniosą na Organizatora autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, prezentacji, wykorzystywania w utworach multimedialnych, publicznego udostępnienia, wystawiania, odtwarzania, i wprowadzania do obrotu w formie materiałów informacyjnych lub promocyjnych całości albo fragmentu pracy konkursowej, sporządzania wersji obcojęzycznych, z prawem wykonywania opracowań, zmian, adaptacji – w celach związanych z zakresem i przedmiotem Konkursu, a bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych – bez wynagrodzenia na rzecz autorów.
 3. Uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową, wyraża tym samym zgodę na nieograniczone i bezpłatne prezentowanie przez Organizatora całości lub części jego pracy konkursowej, wraz z nazwą zespołu, imionami i nazwiskami autorów, nazwą uczelni, pracowni projektowej, inżynierskiej lub innego miejsca zatrudnienia autorów.
 4. Uczestnik Konkursu, rejestrując się do Konkursu, wyrazi na formularzu rejestracyjnym stosowną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie takiej zgody jest równoważne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.
 6. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

E. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ

 1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu proszę kierować na adres email:bydgoszczkonkurs@gmail.com.
 2. Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się pisemnie (pocztą elektroniczną) do Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień niniejszych warunków lub w szczególności wymogów dotyczących zakresu opracowania, wytycznych projektowych, udostępnionej dokumentacji, okoliczności faktycznych lub prawnych dotyczących nieruchomości stanowiącej przedmiot konkursu, sposobu prezentacji prac konkursu;
 3. Organizator udzieli wyjaśnienia wyłącznie na zapytania sformułowane w sposób precyzyjny i jednoznaczny.
 4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu będą przyjmowane w terminie nie później niż 31.10.2019r.

F. MATERIAŁY KONKURSOWE

Materiały dostępne są na stronie internetowej Konkursu w zakładce „MATERIAŁY KONKURSOWE”, które obejmują:
 1. Wypis i Wyrys z tekstu Miejscowego Planu Zagospodarowania
 2. podkład geodezyjny w pliku dwg.
 3. zdjęcia fotograficzne terenu objętego projektem z opisem

G. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Przy wyborze Laureatów członkowie Kapituły kierują się swoją subiektywną oceną wynikającą z ich wiedzy i doświadczenia, zwracając uwagę na:
 1. Oryginalne, nowatorskie i ciekawe koncepcje projektowe.
 2. Przełamywanie schematów.
 3. Jakość projektowanej architektury.
 4. Innowacyjność koncepcji projektowej lub zastosowanych rozwiązań.

H. KAPITUŁA KONKURSU

 1. Kapituła ma prawo odstąpienia od przyznania nagród jeśli nadesłane prace nie będą na odpowiednim poziomie.
 2. Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

I. HARMONOGRAM

 1. Rejestracja do 19.10.2019r za pomocą elektronicznego dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego
 2. Złożenie prac do 31.10.2019r - sposób, tryb złożenia prac, w tym zapewniający anonimowość, (pracę należy podpisywać 4 cyfrowym kodem, uzyskanym przy rejestracji formularza kontaktowego)
 3. Ogłoszenie wyników konkursu 15.11.2019 na stronie internetowej konkursu
 4. Finał Konkursu oraz ogłoszenie Laureatów Konkursu odbędzie się w Copernicus Toruń Hotel-w terminie 22.11.2019
 5. Organizator Konkursu w uzgodnieniu z Kapitułą może bez podawania przyczyn zmienić powyższe terminy, o czym powiadomi mailowo uczestników konkursu.

J. NAGRODY

 1. Organizator może przyznać nagrody główne, nagrody dodatkowe oraz wyróżnienia.
 2. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy i rzeczowy.
 3. Organizator dopuszcza przyznanie nagród specjalnych i wyróżnień, ufundowanych przez Organizatora.
  • I miejsce – 7000zł + voucher weekendowy w Copernicus Toruń Hotel
  • II miejsce- 4000zł + voucher weekendowy w Copernicus Toruń Hotel
  • III miejsce- 2000zł + voucher weekendowy w Copernicus Toruń Hotel
 4. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od wygranej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (to jest 10% wartości nagrody), który zostanie pobrany przez Organizatora z kwoty należnej nagrody i odprowadzony na konto Urzędu Skarbowego. Tym samym nagroda przekazana Zwycięzcy będzie już pomniejszona o odprowadzony przez Organizatora 10% podatek.

K. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest L&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 27/ Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: bydgoszczkonkurs@gmail.com
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacjii przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu dotreści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu.
 7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
  1. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
  2. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
  3. data urodzenia,
  4. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
  5. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
 8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 


Regulamin konkursu | Konkurs na modernizację dziedzińca Kamienicy na ul. Gdańskiej 27 w Bydgoszczy

Pokaż swoje możliwości! Weź udział w wyjątkowym projekcie w centrum Bydgoszczy!